Reklamační řád

Tento Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží
zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím on-line obchodu BYDLENÍ JE HRAČKA provozovaného
naší společností:


BYDLENÍ JE HRAČKA s.r.o., se sídlem Těšany 170, 664 54 Těšany
IČ: 06610528
DIČ: CZ06610528

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 103171


Adresa pro doručování: BYDLENÍ JE HRAČKA s.r.o., Těšany 170, 664 54 Těšany
Telefonní číslo: 737 843 471
Kontaktní e-mail: reklamace@bydlenijehracka.cz


1. Za jaké vady zboží odpovídáme?


1.1. Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali a že
zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:


− má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli
očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
− je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
− vyhovuje požadavkům právních předpisů;
− zboží se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle
používá;
− odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ
zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a
− nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno
dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.


Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době.


Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost.


1.2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických
zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od
smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek.


2. Jaká je záruční doba?


2.1. U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li                                                                                                      na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší
záruční doba.

2.2. V případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky
a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o
dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží
v opravě.

2.3 Vezměte na vědomí, že v případě dárkového poukazu nespočívá jeho obsah v trvalém nabytí
vlastnického práva k dárkovému poukazu, ale ve vašem oprávnění na plnění, které je na dárkovém
poukazu uvedeno. Samotný dárkový poukaz má tak povahu služby. Z tohoto důvodu nemáte
v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku nárok na odstoupení od smlouvy v případě, že
jste dárkový poukaz v průběhu lhůty pro odstoupení do smlouvy využili.


Objednáním dárkového poukazu tuto skutečnost berete na vědomí a souhlasíte s ní.


3. Jaká práva z vadného plnění máte?


3.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také
§ 2165 až 2174.


3.2. V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:


a) Doplnění toho, co chybí


Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám
dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.


b) Sleva z kupní ceny


Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době,
můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.

c) Výměna zboží nebo vadné součásti zboží


Výměnu zboží nebo vadné součásti zboží můžete požadovat vždy, pokud to není
neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava
věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.


Právo na výměnu zboží vám nenáleží v případě, že je vadná pouze část (součást) zboží.
Pokud v průběhu reklamačního řízení dojdeme k závěru, že je vadná pouze součást
zboží, vyměníme vám tuto součást.


Požadovat výměnu zboží nemůžete u zboží použitého nebo prodávaného za nižší cenu.
Namísto toho můžete požadovat slevu z kupní ceny.


d) Oprava věci


Pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady. Pokud
se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, budeme vás
neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.


e) Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)


Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:


− dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení
smlouvy; nebo


− nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo
nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo


− zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže
vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo


− se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných
vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo


− nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nesjednáme nápravu do 30 dnů od
uplatnění reklamace.


3.3. Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte věc
v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:


a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
b) jste použili věc ještě před objevením vady;
c) jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo
opomenutím; nebo
d) jste věc prodali ještě před objevením vady, anebo pozměnili věc při obvyklém použití;
stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše,
v níž jste měli z použití věci prospěch.


4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?


4.1. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:


− jste o vadě před převzetím věci věděli;
− jste vadu sami způsobili; nebo
− uplynula záruční doba.


4.2. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:


− opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
− vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo
v okamžiku, kdy jste jej převzali;
− věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena
sjednána; nebo
− věci, vyplývá-li to z jejich povahy (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet
pod dobu trvání záruční doby),
− vady způsobené nesprávným skladováním, nesprávným užíváním zboží nebo
nedodržením návodu.


5. Jak postupovat při reklamaci?


5.1. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.


5.2. Reklamace přijímáme v našem sídle.


5.3. Doporučený postup při reklamaci:


− pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem
či písemně;
− zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy
zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o doplnění toho, co chybí, slevu 
z kupní ceny, výměnu zboží nebo jeho vadné součásti, opravu věci, vrácení peněz,
popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
− reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak než
na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu sídla, přičemž při zasílání doporučujeme
zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový
doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu
s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.


Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše
uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.


5.4. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady.


5.5. O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do
této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k
odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se
nedohodneme na delší lhůtě.

5.6. Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u
neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás
neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto
reklamačním řádem.

5.7. Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem
reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám
vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy
a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.8. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při
               uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte
uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
 


Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.4.2021.

Vaše zkušenosti