Zásady ochrany osobních údajů

 


Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího
nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.bydlenijehracka.cz
(dále jen „webové rozhraní“)


Správce osobních údajů:


BYDLENÍ JE HRAČKA s.r.o., se sídlem Těšany 170, 664 54 Těšany
IČ: 06610528
DIČ: CZ06610528
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 103171


Kontaktní údaje správce osobních údajů:


Adresa pro doručování: BYDLENÍ JE HRAČKA s.r.o., Těšany 170, 664 54 Těšany
Telefonní číslo: 737 843 471
Kontaktní e-mail: info@bydlenijehracka.cz


Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito
Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a
souvisejících práv a povinností.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?


Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a
přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
v platném znění a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


1.2. Co jsou osobní údaje?


Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat
konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):


identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové
identifikační číslo, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského
účtu;


kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní
číslo, e-mailová adresa;


další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový
identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu
přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.


2. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


2.1. Jak získáváme vaše osobní údaje?


Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky, případně při zřízení
uživatelského účtu. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o
tom, prosím.
Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání
některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se
dočtete v článku 5 těchto Zásad.


2.2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?


− Osobní údaje zadané při poptávání a objednávání zboží můžeme bez vašeho
výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem plnění smlouvy, tedy za
účelem dodání zboží. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem
splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti,
archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro
účely ochrany našich nároků


− Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho
výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem umožnění
přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.


− Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na
základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se
našeho zboží obdobnému tomu, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních
sdělení můžete kdykoliv (i v rámci objednávání zboží) odmítnout.


− Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše
osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky nebo
při založení uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení
a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně
souhlasili. Pokud jste mladší 15 let, je třeba, aby souhlas udělil váš zákonný
zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.


− Pokud prostřednictvím souborů cookies dochází ke zpracování osobních údajů,
tyto osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který udělujete
příslušným nastavením vašeho internetového prohlížeče,), případně na základě
našeho oprávněného zájmu nebo pro účely uzavření a plnění ze smlouvy (týká se
zejména cookies první strany), a to zejména pro účely provádění uživatelské
podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.


Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na
základě vašeho souhlasu.


2.3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?


Osobní údaje zadané v rámci poptávání a objednávání zboží nebo v rámci registrace
využíváme pouze po dobu 10 let, pro splnění smlouvy a splnění právních povinností,
resp. pro ochranu našich právních nároků


Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo pokud užíváme
vaše e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení a/nebo kontrolu a zlepšování
našeho zboží v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování
webového rozhraní, na kterém budeme nabízet zboží obdobné tomu, které jste si od nás
objednali, event. po dobu uvedenou v souhlasu.


3. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI


3.1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů


Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného
zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.


Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:


− prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;
− telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;
− písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;
− v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu
obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným
způsobem).


Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby
odvolání souhlasu se zpracováním.

3.2. Právo na přístup k osobním údajům


Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů.
Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a
zejména k následujícím informacím:


− účel zpracování;
− kategorie zpracovávaných osobních údajů;
− příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
− doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.


Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme
účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním
těchto dalších kopií.


3.3. Právo na opravu


Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat
bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.


3.4. Právo vznést námitku proti zpracování


Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je
zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného
zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto
účely dále zpracovávat.


3.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)


− Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud :osobní údaje
již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
− jste odvolali souhlas se zpracováním;
− jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;
− osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti
vyhovět.

3.6. Právo na omezení zpracování


− Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů,
pokud: popíráte přesnost svých osobních údajů;
− je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování
osobních údajů;
− již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro
určení, výkon či obhajobu právních nároků;
− vznesete námitku proti zpracování,


Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je
možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.


Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá
omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.


Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá
omezení po dobu ověření přesnosti údajů.


3.7. Právo na přenositelnost údajů


Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních
údajů.


3.8. Jak můžete svá práva uplatnit?


Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich
kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného
odkladu.


Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením
nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro
ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou
osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým
podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.


Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení
ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské
unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.


4. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


4.1. Kdo vaše osobní údaje zpracovává?


Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.


V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše
osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dopravcům, dodavatelům cloudových úložišť,
správcům e-mailových kampaní, společnosti poskytující certifikát „Ověřeno zákazníky“,
externí účetní nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností.
Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně
vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu.


Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude
nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto
předávání stanovenými nařízením.

4.2. Jak osobní údaje zpracováváme?


Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.


5. SOUBORY COOKIES


5.1. Co jsou to cookies?


Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení
každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.


Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování
webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném
nastavení v internetovém prohlížeči.


Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že
nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.


5.2. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?


Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po
ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve
vašem zařízení, dokud nedojde k jejich expiraci nebo dokud je nesmažete.


Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:


− cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná
se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, které využíváme pro uzavírání a
plnění ze smlouvy, na základě našeho oprávněného zájmu, případně na základě
výše uvedeného souhlasu. Tyto cookies mohou být dočasné nebo trvalé;

o    nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání
      základních funkcí, zpravidla vás nijak neidentifikují a nejedná se o osobní
      údaje;
o    výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového
      rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje
      získané těmito cookies jsou zpravidla anonymní;

− cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména
našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám na základě
vašeho souhlasu umožňují zejména analyzovat náš web a zobrazovat pro vás
reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;


o    funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím
      zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich
      prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;
o    cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na
      webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k
      získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web
      využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí,
      inzerce a analýz.


5.3. Používané služby pracující s cookies


Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované
společností Google LLC (dále jen „Google“), službu Facebook Pixel poskytovanou
společností Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanou společností Seznam.cz, a.s. Tyto
služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.


Služba Google Analytics slouží k získání statistických informací o vašem užívání webového
rozhraní. Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení
prohlížeče, nejvýše pak po 2 letech, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu
odstranění z vaší strany.


Služba Google Ads slouží k vaší identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Google a k
opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing). Soubory cookies získané touto
službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 18 měsících, popřípadě
dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.


Služba Facebook Pixel slouží k vaší identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Meta Platforms, Inc.
 a k opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing). Soubory cookies získané
touto službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 2 letech,
popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.


Služba Sklik.cz slouží k vaší identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Seznam.cz a k
opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing). Soubory cookies získané touto
službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 18 měsících, popřípadě
dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.
Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit
nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá
data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Služba SmartEmailing slouží k rozesílání newsletterů, sběhu kontaktů z pop-up okna.


5.4. Jak nastavit a případně odmítnout zpracování souborů cookies


Návod, jak správně nastavit a spravovat zpracování souborů cookies ve vašem
internetovém prohlížeči, naleznete zde:


Google Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs 
Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies 
Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edgebrowsing-data-and-privacy-microsoft-privacy 
Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-datstranek?redirectlocale=cs&redirectslug=vymazani-cookies 
Opera - https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies 
Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac


Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1. 4. 2021.

Vaše zkušenosti